Wednesday, June 5, 2013

A Holding Pattern: Trzymać

Today lets look at "trzymać" and all the fun ways to spin it out into other new and dynamic wordoids.

trzymać, potrzymać - to hold, to keep

Examples:

trzymać psa na smyczy - to keep a dog on a leash
trzymać nerwy na wodzy - to stay cool
trzymać coś w ręku - to hold something in one's hand
trzymać coś w tajemnicy - to keep something secret
trzymać kurs - to stay on course
trzymać na ręku dziecko - to hold a baby in one's arm
trzymać pod strażą - to keep under guard
trzymać w rezerwie - to keep in reserve
trzymać za kogoś kciuki - keep one’s fingers crossed for somebody
trzymać kogoś za rękę - to hold somebody by the hand
trzymać kogoś na dystans - keep somebody at a distance
trzymaj ręce w górze - hold your hands up
trzymaj język za zębami! - hold your tongue!
to się nie trzyma kupy - it doesn’t add up

trzymać się faktów - stick to the facts
trzymać się z dala od czegoś - keep clear of something
trzymaj się/trzymajcie się - take care
trzymając się za ręce - hand in hand

dotrzymywać, dotrzymać - to keep

Examples:

dotrzymywać komuś kroku - to keep up/pace with somebody
dotrzymywać komuś towarzystwa - to keep somebody company
dotrzymywać obietnicy - to keep one's promise
dotrzymywać słowa - to keep one's word
dotrzymywać terminu - to meet the deadline

otrzymywać, otrzymać - to receive, to obtain

Examples:

otrzymać dyplom - to obtain a diploma, to graduate
otrzymać spadek - to receive an inheritance
otrzymać wiadomości od kogoś - to receive news from somebody

podtrzymywać, podtrzymać - to support, to maintain, to uphold

Examples:

podtrzymywać ogień - to keep the fire burning
podtrzymywać tradycję - to keep a tradition going
podtrzymywać żądania - to stick to a story

powstrzymywać, powstrzymać - to restrain, to repress; to prevent

Examples:

powstrzymywać śmiech - to suppress laughter
powstrzymywać płacz - to hold back tears
powstrzymywać gniew - to repress anger
nic mnie nie powstrzyma - there’s nothing to stop me

przetrzymywać, przetrzymać - to endure; to harbor, to give shelter; to keep; to outlast

Examples:

przetrzymywać ból - to endure pain
przetrzymywać atak - to endure an attack
przetrzymywać zakładników - to keep prisoners
przetrzymywać książkę - to keep a book too long

przytrzymywać, przytrzymać - to hold down; to hold back

utrzymywać, utrzymać - to bear, to carry; to keep; to provide for
utrzymywać się, utrzymać się - to remain, to stay; to earn a living

Examples:

czego się utrzymujesz? - What do you do for a living?
Nie mogłem utrzymać równowagi - I couldn't keep [my] balance
utrzymać posadę - hold down a job

utrzymanie - maintenance, livelihood (noun)

Examples:

kosztu koszty utrzymania - the cost of living
zarabiać na utrzymanie - earn one’s living

wstrzymywać, wstrzymać - to restrain; to suspend; to delay

Examples:

wstrzymać oddech - hold one’s breath
wstrzymywać ogień - to hold one's fire
wstrzymywać pomoc medyczną - to hold back medical assistance

wytrzymywać, wytrzymać - to bear, to endure, to hold out, to stand, to put up (with)

Examples:

wytrzymać z kimś - to put up with somebody
wytrzymać do końca - to hold out till the end
Nie mogła tego wytrzymać - She couldn't stand it
Już nie mogę wytrzymać - I can't stand it anymore

wytrzymałość - stamina, endurance; resistance (noun)

zatrzymywać, zatrzymać - to stop, to bring to a halt; to keep, to preserve
zatrzymywać się, zatrzymać się - to stop

Zatrzymaj go! - Stop him!
Musimy się zatrzymać - We have to stop
proszę zatrzymać resztę - keep the change
zatrzymywać coś dla siebie - to keep something to oneself

No comments:

Post a Comment